My Ancestors

StamboomStael1

Begin 17de eeuw – 1600 Albrecht van Oostenrijk (overleden 13 juli 1621) en Isabella (dochter van Filips II)(overleden 1 december 1633) zijn de voogden en aartshertogen voor het Spaanse rijk in onze contreien. Deze korte periode van hun bestuur (1598-1621) is in Vlaanderen een rustperiode met beperkte soevereiniteit in een heel woelige tijd waar vooral de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden veel miserie met zich meebrengt. De naam België wordt ook gebruikt om onze regio aan te duiden.

Nederlanden16deEeuw

Op 18 april 1598 komen de zuidelijke Nederlanden los van Spanje tot 1621 (Filips II- regeert van 1555; overleden 13 september 1598, zijn zoon Filips III overlijdt 31 maart 1621), gelijktijdig komen de Noordelijke Nederlanden los van Spanje (Verenigde Provinciën)( 9sept 1609). De vijandelijkheden tussen Noord en zuid gaan nog jaren door. Is ook de periode van de 30jarige Oorlog en 80jarige Oorlog (Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zweden en Spanje), begin 17de eeuw.

Omsingeling van Oostende (1602 tot 1604) door Spaanse troepen, Slag om de Noordelijke Nederlanden (Maurits van Nassau voor de Nederlanden tegenover het geslacht Spinola voor de Spanjaarden).

In die periode zijn schilders als Pieter Paul Rubens (overleden 30 mei 1640), Antoon Van Dyck (overleden 9 december 1641) en Jacob Jordaens (overleden 1678) op hun hoogtepunt van hun carrière.

Is ook de periode van de heksenjacht in onze streken, nog een uitloper van de godsdienstoorlogen(1566 – Beeldenstorm) in de vorige eeuw, einde 16de eeuw zijn 100.000 mensen uit de Nederlanden weggevlucht (val van Antwerpen 1585).

Was ook het einde van de periode van de grote ontdekkingen (1420-1620), dat resulteerde wel in voortdurende oorlogen tussen de machten van die tijd.

Nederlanden17deEeuw

1.    IN DIE PERIODE wordt JOANNES STAEL geboren (datums geboorte, overlijden niet gekend), van de ouders is niks teruggevonden. Mijn voorvaders woonden en werkten vooral in de streek van Koekelare, Ichtegem, Gistel. Ook treedt er in het stamboomonderzoek het probleem op van de naamsverwarring (schrijfwijze), waar STAEL, STAELEN, STAELENS, STALS, STAELS eigenlijk van dezelfde voorvader afstammen. Zo zijn er kinderen van dezelfde vader met verschillende naamschrijfwijzen, zo is een deel van stam STAELENS (via broer van Joannes STAEL) ook hier verdergegaan.

Op 24 juli 1629 huwelijk van Joannes STAEL met Maria De Bever (geboortedatum niet gekend, zij overlijdt in 1647).

Aartshertog Leopold Willem wordt gouverneur van Nederland (neef van Filips IV en zoon van Keizer Ferdinand II van Habsburg).

1623, de kerk en dorpspastoor worden heel belangrijk in deze periode van de contraformatie met de Mechelse Catechismus, een elementair godsdiensthandboek in de volkstaal. Kunstgeschiedkundig is dit de periode van de Barok. Ook het bijhouden van doop, overlijdens- en huwelijksregisters worden belangrijk. Daardoor ook vanaf deze periode de eerste geschreven data voor familieonderzoek.

2.    9 oktober 1631 LAURENTIUS STAEL wordt geboren (overleden 9 april 1676).

Het leger van Gustaaf Adolf van Zweden wordt in 1631 verslagen in Leipzig (80 jarige Oorlog)

In 1638 is er ellende en banditisme in de Nederlanden met de onophoudelijke oorlogen, de Spanjaarden eisen voorraad en proviand, verder zijn er plundertochten in dorpen die weigeren hun deel bij te dragen, verder zijn de legers bevolkt met huurlingen die samen met bandieten en straatrovers Vlaanderen onveilig maken.

In 1648 (5 juni en 24 oktober) wordt met de Vrede van Munster en Osnabruck (Vrede van Westfalen) een einde gesteld aan de godsdienstoorlogen (30 jarige en 80 jarige Oorlog) tussen Katholieken en protestanten in Europa. Tachtig jaar eerder werden Egmont en Hoorne terechtgesteld in Brussel. De verdragen regelen de scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.

Op 23 oktober 1684 werd Martha Van Wetteren in Belsele op de brandstapelgezet. Algemeen wordt aangenomen dat zij de laatste van vermoedelijk zo’n 250 heksen is die in Vlaanderen werden terechtgesteld.

Meestal gevolg van ontwettend over ziekteverschijnsels zoals hysterie en epilepsie.

Op 12 juli 1654 huwt LAURENTIUS STAEL met HERCKELBOUT JOANNA (geboren 1650, overleden 14 januari 1703).

In Gent wordt op 28 september 1654 Hiëronimus Duquesnoy (beeldhouwer en architect) wegens sodomie ter dood veroordeeld en meteen gevonnist.

Er woeden nog steeds oorlogen tussen Spanje(Filips IV-overleden 17 september 1664, opvolgster Maria Anna van Oostenrijk tot Karel II aan bewind komt) en Frankrijk(Lodewijk de XIV, Franse legers bezetten in 1667 delen van huidig Wallonië en Vlaanderen – Frans Vlaanderen wordt Frankrijk), Engeland(Cromwell en Karel II), Duitse Keizer en Verenigde Provinciën (Willem III Van Oranje -sinds 1662 –overleden 19 maart 1702)(noordelijke Nederlanden). Ondanks de vele verdragen blijft de situatie complex. Bondgenootschappen komen tot stand en vallen terug uiteen. Nog steeds een heel woelige periode in de Zuidelijke Nederlanden.

In 1664 (8 september) wordt New Amsterdam door Engelsen herdoopt in New York.

3.    18 maart 1665 JOANNES STAEL wordt geboren. Overleden 24 februari 1727.

1667 een pestepidemie eist in Brussel 4066 slachtoffers. Vanaf herfst 1668 komt de pest over heel Europa.

Op 4 september 1688 huwt JOANNES STAEL met CLARA WYNTEIN (geboren 6 april 1660, overleden 2 januari 1713).

1673-1688 de Spaanse (zuidelijke) Nederlanden kreunen onder de vele verwoestingen en oorlogen. Verwoeste dorpen, verschroeide aarde, met vluchtelingen volgepropte steden: dit is de droeve aanblik van de door de Fransen bezette Nederlanden.

17 september 1678 vrede van Nijmegen over de verdeling in de Zuidelijke Nederlanden tussen Spanje en Frankrijk.

4.    3 november 1691 JOANNES JACOBUS STAELEN (ook gekend als JACOB STAEL) wordt geboren. Overleden 10 oktober 1756.

12 december 1691, Prins Maximiliaan Emanuel van Beieren wordt landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Is erfgenaam van de Spaanse Kroon en lid van het Habsburgse geslacht (Duitsland, Hongarije).

Einde 17de eeuw, Oostende wordt als haven belangrijk doordat sinds het Verdrag van Westfalen de schelde is afgesloten en zo ook Antwerpen verstokken is van economische activiteit.

18 september 1692, een aardbeving teistert onze streken met epicentrum in de buurt van Tienen, met een kracht van 7 op de schaal van Richter.

15 augustus 1695, het middeleeuwse Brussel wordt deels verwoest door de troepen van Franse troepen (Villeroy). Heropbouw van 1697 tot 1705 (Grote Markt).

1696-1698 Karel II van Spanje (overleden 1 november 1700- was getrouwd met de dochter van Lodewijk XIV) wil zijn troon overlaten aan de zoon (Jozef Ferdinand van Beieren) van Prins Maximiliaan Emanuel van Beieren (Habsburger). Hij verlijdt echter op 06 februari 1699.
Dit testament wordt veranderd in 1701 waarbij de troon overgaat naar de Hertog van Anjou (kleinzoon van Lodewijk XIV). Deze komt aan in Madrid op 4 november 1700 en noemt zicht Filips V. Alle rechtstreekse erfgenamen van Karel II van Spanje zijn overleden. Zo probeert het huis van Bourbon met Lodewijk XIV als heerser van de Zuidelijke Nederlanden door erfopvolging de zuidelijke Nederlanden te veroveren en niet door de vele oorlogen in de 17de eeuw.

Hiermee begint de successieoorlog voor de macht over de Zuidelijke Nederlanden. Engeland, Frankrijk, de Verenigde Provinciën(Holland), Oostenrijk, Spanje, Portugal, Savoye, Pruisen (Duitsland) zijn de hoofdspelers in het begin van de 18de eeuw.

1707 heel onduidelijke situatie in de Zuidelijke Nederlanden, we zijn bezet door Engels-Hollandse troepen (Marlborough) en verder zijn de Fransen nog eigenlijk aan de macht. In 1706 is de Prins van Beieren gevlucht die nog probeert terug te komen. De machten van die tijd beslissen dat Karel VI de zoon van Keizer Leopold I (overleden 1705) de rechten op de Spaanse successie krijgt. De hertog van Marlborough verovert onze streken in 1708 (inname van Gent en Brugge door de Fransen).

1710 een machtstrijd tussen het huis van Bourbon (Filips V) en Habsburg (Karel IV) met wisselende successen langs beide zijde. Onderhandelingen zullen op 11 april 1713 leiden tot de definitieve verdeling van het Spaanse rijk met de Vrede van Utrecht en Rastadt. De oude Spaanse Nederlanden worden overgedragen aan Oostenrijk. Spanje blijft in handen van de Bourbons. Het betwist gedeelte Doornik en deel van West-Vlaanderen zoals Menen, Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge komt terug bij de Zuidelijke Nederlanden, Frans-Vlaanderen was vroeger al verloren.

1 september 1715, Lodewijk XIV overlijdt in Versailles. Hiermee stopt een periode van slachtpartijen en verval in onze streken. Zijn lange heerschappij had zware gevolgen voor de Nederlanden.

1715 Het Zuid-Nederlandse grondgebied telt nog slechts 61km geplaveide wegen. Wij worden nu Oostenrijkse Nederlanden na de lange periode onder Spaanse voogdij. Toch duikt al de naam België op. Antwerpen als haven is nog steeds gesloten (Barrièretraktaat)(zie verdrag van Munster).

4 februari 1716 Keizer Karel VI van Oostenrijk (Habsburg) neemt bezit van de Zuidelijke Nederlanden. De troon was eerst voor zijn broer Jozef I (heerser vanaf 1705) die in 1711 overlijdt.

Juni-juli 1717 Tsaar Peter de Grote verblijft in Spa voor een kuur. Hij bezocht al in 1699 Brussel.

OP 16 mei 1718 huwt JOANNES JACOBUS STAELEN met ANNA MARIA PERDU (geboren 30 oktober 1693, overleden 29 januari 1781).

Er in verschillende steden oproer in 1718 waaronder in Brussel. Al sinds 1716 zijn er in verschillende steden problemen met de ambachten. De opstand van Brussel resulteert in de terechtstelling van Frans Anneessens op 19 september 1719. Hij is een van de dekens en steenhouwer van beroep, hij wordt onthoofd op de Grote Markt van Brussel.

17 december 1718, de Verenigde Provinciën geven 80% van veroverde deel (1715) zuidelijke Nederlanden terug. De laatste bezetting van stukken van West-Vlaanderen door de Fransen wordt beëindigd (22 augustus 1719).

19 december 1722, de Compagnie van Oostende wordt opgericht als concurrent van het VOC (verenigde Oost-Indische compagnie, Verenigde Provinciën, Holland – van groot belang in de veroveringen van de Noordelijke Nederlanden). In 1727 komt de compagnie in moeilijkheden door het bondgenootschap van Pruisen, Frankrijk en Engeland tegen Oostenrijk (Verdrag van Hannover -1725). Er dreigt terug een oorlog met Holland, vooral over de koloniale (handel met Oost-Indië) aanspraken van de Verenigde Provinciën. In 1731 -1732 wordt de Compagnie opgeheven.

8 september 1725 het algemeen bestuur van de zuidelijke Nederlanden wordt overgedragen aan zijn zuster aartshertogin Maria Elisabeth (intelligente maar lelijke vrouw, ongehuwd en bijzonder devoot). Ze krijgt heel wat macht op kerkelijk en militair vlak. Deze aanstelling komt er na het moeilijk bewind van de Markies van Prié (zie opstand in Brussel) die minster was onder Keizer Karel IV. Haar invloed van hoogstens katholieke gestrengheid gaat tot 1741.

Er breekt nu na een lange periode van armoede en onzekerheid (met uitzondering van begin 17de eeuw met Albrecht en Isabella) een tijd aan van voorzichtige voorspoed tot aan de Franse Revolutie op het einde van de 18de eeuw.

1729 de boekencensuur komt in handen van de geestelijkheid. Deze periode wordt gekenmerkt door gemis aan vrije meningsuiting en kerkelijke religiositeit. Vele grote auteurs worden gekortwiekt onder het bewind van Maria Elisabeth. Verschillende indexen van wat mag gelezen worden samengesteld (1737).

5.    7 oktober 1733 JOANNES BAPTISTA STAEL wordt geboren. Overleden 5 augustus 1808.

De eerste in Zuid-Nederland geboren opperbevelhebber van de strijdkrachten Hertog van Arenberg wordt op 23 februari 1737 aangesteld.

Mei 1740, in Europa loopt een bijzonder strenge winter ten einde. Hongersnood en een forse stijging van de graanprijzen zijn er de meest in het oog springende gevolgen van.
Verder in 1740 is er in Vlaanderen een toenemende verfransing. Vooral bij intellectuelen, burgerij en adel. Frans is de taal van de administratie en regering. Verder is Frankrijk als culturele uitstraling in deze tijd. De scheuring met de Noordelijke Nederlanden is daar ook deel aan.

20 oktober 1740 Keizer Karel VI van Oostenrijk overlijdt, zijn dochter Maria Theresia volgt hem op, die zal regeren tot 1780. Wel volgt er nog van 1744 tot 1748 een Oostenrijkse successieoorlog. Ook Keurvorst Karel Albert van Beieren die gehuwd is met Maria Amalia (dochter overleden Jozef I, oom van Maria Theresia) maakt aanspraak op de troon. Verder aast Frankrijk nog steeds op de Zuidelijke Nederlanden. 1744 Engeland en Frankrijk zijn in Oorlog.

Maria Theresia wordt ook koningin Hongarije(1471) en Bohemen (1743).

Hiermee eindigt het bestuur van Landvoogdes Maria Elisabeth (overlijdt in 1741) de tante van Maria Theresia die opgevolgd wordt door Karel Alexander van Lotharingen, is de broer van haar echtgenoot Frans I Stefan (17 april 1741- wordt landvoogd in 1744). Die wordt veel populairder dan zijn devote voorgangster en dit heeft een invloed op het evenwicht in onze regio.

1742 Oostenrijk krijgt hulp van George II van Engeland (ook keurvorst van Hannover), een contingent van 40.000 soldaten komt naar Oostende voor verdediging tegen gevaar uit Frankrijk.

17 mei 1744, de fransen troepen veroveren Kortrijk, Menen en Ieper, ook Veurne wordt ingenomen.
Terug roerige tijden. Ook richt een epidemie(runderpest –epizoötie) van besmettelijke veeziektes een ravage aan in de Vlaamse veestapel. Vooral kuddes die in deze oorlogstijd de legers volgen zijn de verspreiders. Deze pest was al in 1711-1713 verantwoordelijk voor een echt ravage in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Ook invoer van Normandische runderen was verantwoordelijk.

1745 de fransen rukken verder op en veroveren Doornik, Gent, Brugge, Oudenaarde, Dendermonde, Oostende en Nieuwpoort. Zo komt een deel van zuidelijke Nederland terug onder Frans bewind en dit door de successieoorlog. Lodewijk XV samen met maarschalk Maurits van Saksen wil Vlaanderen terug aanhechten. Verder heeft ook Pruisen zich in de strijd gemengd.

4 mei 1746 Lodewijk XV doet zijn intrede in Brussel, Brussel werd ingenomen op 21 februari 1746 (de Hollandse troepen die nu aan de zijde van Oostenrijk staan werden verslagen). Na deze intrede gaat de veroveringstocht verder in het huidige Wallonië(Bergen, Charleroi, Namen). Ook Antwerpen valt in juni 1746.

Eind 1746 zijn de Oostenrijkse Nederlanden praktisch volledig in handen van de fransen, in 1747 vallen zie Holland binnen(VerenigdeProvinciën) met Bergen op Zoom. De Oostenrijkers hebben zich teruggetrokken. In 1748 volgt Maastricht onder Frans bewind.

18 oktober 1748 einde successieoorlog, de zuidelijke Nederlanden komen terug onder Oostenrijks bewind(Verdrag van Aken). In 1749 neemt Oostenrijk terug de touwtjes in handen met Karel van Lotharingen. Verdrag is einde van zeeoorlog tussen Spanje en Engeland. Verder verval van erfgoed Habsburgers. Pruisen met Frederik II komt versterkt uit de strijd. Nu breekt onder het bewind van Maria Theresia een voorspoedige periode aan met vele openbare werken (kanalennet- kanaal Leuven-Mechelen-1750, verhard wegennet -1754 steenweg Leuven-Namen-35km).

1750 Thee en aardappel (al eerste helft 17de eeuw bekend in Ierland) dringen meer en meer door in onze voedselgewoontes. Deze aardappel werd door Britse immigranten via Nieuwpoort binnengebracht. Ook de graantekorten van 1709 en 1740 doen de plant aan belang winnen. Verder de bloei van de Brusselse koetsensector met uitvoer van 97 koetsen naar omringende gebieden. In de stamboom ziet men dat vanaf halfweg de 18de eeuw de levensduur wordt verlengd in tegenstelling met ervoor waar 50 j al uitzonderlijk was.

1755 Brussel telt 57 854 inwoners, Antwerpen 42 500 en Leuven 15 500.

1756 zevenjarige oorlog begint tussen Pruisen en Engeland, en Oostenrijk, Frankrijk, Saksen, Rusland en Zweden. In 1757 moeten de Engelse schepen onze havens verlaten. Einde 1763 met Verdrag van Hubertsburg.

18 februari 1757 , aardschokken teisteren voor 2 jaar Europa, Lissabon – 60 000 doden. Eind van jaar een schok met epicentrum bij Düren die gaat tot in Luik.

14 juni 1760, de eerste officiële loterij, kansspel wordt ingevoerd. Al sinds 1754 wordt geprobeerd hiermee de schatkist de spijzen.

07 november 1763, de zevenjarige Wolfgang Amadeus Mozart heeft een klavecimbelrecital in salons van het paleis van Karel van Lotharingen. Mozart is samen met zijn vader Leopold en zus Nannerl op rondreis door Europa.

10 februari 1763 Vrede van Parijs, einde van zevenjarige oorlog en einde geschillen koloniën.

OP 3 mei 1764 huwt JOANNES BAPTISTA STAEL met REGINA GENOVEVA DECOCK (geboren 22 november 1740, overleden 20 januari 1815).

Mei 1766 /1768 In Luikse spijkerfabrieken breken stakingen uit. Smederijen van handelaars worden geplunderd. Meer sociale onrust volgt in 1767 met stakingen in textielindustrie in Brugge. De graanprijzen gaan spectaculair de hoogte in. Ook was de zoutprijs verhoogd, doch protest in Antwerpen werden de accijnzen op zout terug verlaagd. Ook de beperking op haringvangst moet de eigen vissers beschermen tegen de Hollandse sloepen.
1768 opstanden in Antwerpen, Brussel, Ieper en Brugge door de stijgende graanprijzen.

1767 Verviers en Spa worden door een verharde weg met Luik verbonden. In onze streken in de verharde aanleg van de Diksmuidebaan en Oostendebaan een voorbeeld van de voorspoedige tijd. Uit die tijd dateren ook de kaarten van Generaal Graaf van Ferraris die tot op heden een belangrijke topografische betekenis hebben (1769). De kaarten worden voltooid in 1777 (gedrukt).

1768 de boekencensuur gaat terug naar de burgerlijke macht.
Kalk wordt meer en meer toegevoegd aan natuurlijke meststoffen, in Brugse Vrije.

1770 In tien jaar tijd heeft de Brusselse rijtuigmaker Jan Simons 600 rijtuigen gemaakt, waarvan ongeveer 40 per jaar naar Parijs worden uitgevoerd.

I n die tijd bloeit de kunst, architectuur. Kerken en Abdijien worden verbouwd en gebouwd, is periode van laatbarok en Rococo. Vooral de religieuze kunst is op zijn hoogtepunt. Dit komt vooral de rijke burgerij en adel ten goede.

1 februari 1771, een stadsmolen in Brugge wordt vernietigd. Door geweld, armoede en hoge graanprijzen na een mislukte oogst in 1770, verder ook runderpest. Dit lijdt tot verdere sociale onrust. Deze periode houdt aan tot 1774. 22 juli 1772 de belangrijkste leider van oproer wordt in oktober 1771 in Gent opgehangen. De opstanden gaan door in 1773 (maart), stijging van de boterprijs (Nijvel).
Verder ook oproer in Oostende, Diksmuide, Izegem en Ingelmunster tegen de verhoging van de graanprijzen (juli-augustus 1774).

21 september 1773, overal in de katholiek landen worden jezuïetenorden in hun bestaan bedreigd. De vervolging begon in 1759 (Portugal), verder ook in Frankrijk (Lodewijk XV) en Spanje (Karel III). Vanaf dat de Paus Clemens XIV zijn breve uitvaardigt moet ook hier in de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden onder Keizerin Maria Theresia de volgelingen van Sint Ignatius vluchten. Gevolg is dat het onderwijs nu door de regering moet georganiseerd worden vanaf 1774.

6.    16 september 1775 JOANNES BAPTISTA STAEL wordt geboren. Overleden 11 januari 1873.

Er gebeurt heel wat op kunstvlak en muziek (galante), ook architectuur en ruimtelijke inrichting worden aangepakt. Dit al voor Napoleon. Onderwijs wordt georganiseerd, Academiën voor schone kunsten opgericht in verschillende steden. Dus de zuidelijke Nederlanden komen langzamerhand uit hun moeilijke periode van de vorige eeuwen. Dit is vooral de periode van de verlichting met Voltaire en Diderot; de vrij metselaarsloges die worden opgericht zijn ook kenmerkend. Er worden gevangenissen gebouwd en de rechtspraak krijgt zijn eerste vormen zoals we ze nu nog kennen. Wel is de armoede nog steeds groot.

Ondanks de bloei een groot probleem met daarbij komend het analfabetisme. Vooral het ontstaan van de Burgerij (middenklassen) is kenmerkend voor deze periode.

1777 De Oostenrijkse Nederlanden voeren steenkool uit naar de Adriatische kuststreken.

1778 In Gent wordt een school voor verloskunde opgericht, al in 1773 wordt over de keizersnede geschreven. De verlostang was ook al een tijdje gekend. Verder betere opleiding van de vroedvrouwen.

In die tijd verschijnen ook de eerste kranten in onze streken.

1778 De haven Oostende profiteert van de blokkade door Engeland (na de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika op 4 juli 1776). Verder ook de vijfjarige zeeoorlog tussen Frankrijk en Engeland (tot 1783). Vooral van 1781 onder Jozef II wordt Oostende een vrije haven en een deel van handel van Amsterdam komt in Oostende terecht.

13 mei 1779 Maria Theresia doet afstand van Beieren, is een gevolg van de ruilpolitiek in die tijd tussen Frankrijk, Pruisen en Oostenrijk.

29 november 1780 Jozef II (geboren 1741, zal regeren tot 1790) volgt zijn moeder Keizerin Maria Theresia op, verder overlijdt ook Karel Alexander van Lotharingen op 4 juli 1780.
Er breekt een nieuwe periode aan voor de zuidelijke Nederlanden. Jozef II is een verlichte despoot met eigenzinnige ideeën. De landvoogden die aangesteld worden in zijn regeerperiode staan meer onder macht van Wenen dan in de periode onder Maria Theresia. Vooral de druk op de privileges en vrijheden van plaatselijke overheden is een voortdurend spanningsveld met de nieuwe regeerders. Ook de confrontatie met de hoge clerus in kenmerkend voor deze periode. Jozef II is de broer van Marie-Antoinette (gemaalvan Lodewijk XVI, sinds 1774 Franse Koning).OostenrijkseNederlanden18deEeuw

7 november 1781, Het barrièretraktaat is voorbijgestreefd en bepaalde vestigingen worden gesloopt, die waren er voor een inval van de Fransen in onze streken en werden bemand door Hollandse Troepen die nu het land moeten verlaten (1782). Er is meer tolerantie voor andere godsdiensten zoals protestanten, lutheranen en calvinisten (Tolerantie-edict). Zoals toestaan van gemengde huwelijken. Er is weerstand van de katholieke clerus. Kerkhoven moeten overgeplaatst worden naar buitenwijken van de gemeente. Niemand mag nog in de kerk zelf begraven worden. Echtscheiding wordt aanvaard, alleen voor niet-katholieken (1784).

1783 De nutteloze kloosters (orden) die geen studie, onderwijs of ziekenzorg aanbieden worden opgeheven (totaal van 126 orden zoals Kartuizers, kamaldulen, Karmelieten). Hun goederen worden aangeslagen.

28 september 1784, het huwelijk wordt een burgerlijke overeenkomst (zie later Napoleon die dit nog verder uitwerkt).

1784 De bevolking van de Zuidelijke Nederlanden is 2 miljoen 200.000 waarvan 73% op platteland verblijft. West-Vlaanderen telt 183.100 inwoners. Verder wordt de haven van Antwerpen als open beschouwd, dit lokt de keteloorlog uit waar met provocaties geprobeerd wordt de Schelde op te varen, echter zonder succes. De Schelde blijft gesloten.

1785 De kolenindustrie wordt meer en meer belangrijk, tonnage is gestegen in 20j van 2.400 ton uitvoer tot 21.000 ton.

1786 Verdere regels qua kermissen, kerkpreken, bedevaarten en processies, vrijmetselarij. Telling van kerkelijke goederen. Reorganisatie van de opleiding priester (seminarie), dus ingrijpen van de overheid in kerkelijke zaken met veel protest tot gevolg. Reorganisatie van de parochies. De kerkelijke rechtbanken worden afgeschaft. Er worden permanente rechtbanken opgericht die alles regelen wat misdaad betreft. Er komen 9 afzonderlijke kreitsen (later worden dit provinciën), met een beheerraad en commissaris. Verdere onderdeling in districten en plaatselijke intendanten. Deze vervangen de vroegere baljuws, kasteelheren, chef-majoren en andere officieren.

Sinds 1715 is het wegennet (steenwegen) uitgebreid tot 1000 kilometer.

1786 Protest van de Staten van Brabant tegen Jozef II en zijn maatregelen. Ze weigeren belasting te betalen.
Ook Doornik (Henegouwen) weigert. Is het begin van de Brabantse Omwenteling en veel politieke onrust. Ook de voorbode van de Franse revolutie volgend op de drang naar meer democratie zoals in Amerika (1776). Vooral de veranderingspolitiek (reorganisatie staat en rechtbanken) van Jozef II is de steen der aanstoots.

21 en 22 januari 1788, op de Grote Markt in Brussel wordt oproer in de menigte geschoten. Er komt steun uit de Noordelijke Nederlanden tegen de opstand hier in onze streken. In augustus 1788 wordt ook in Antwerpen gevuurd op een volksmenigte. Gevolg is dat invloedrijkste opposanten worden aangehouden. Belangrijkste persoon is de Brusselse advocaat Hendrik van der Noot die via Nederland (Verenigde Provinciën) vlucht naar Engeland. Er volgen harde maatregelen met ontbinding van Staten van Brabant en Henegouwen in 1789.

Zomer 1789, overal oproer met in de herfst is er complete opstand naar schermutselingen in Gent.
Vooral de gebeurtenissen in zomer in Parijs, de Franse revolutie zijn een extra aansporing voor deze opstand.
In oktober wordt een slag geleverd in Turnhout waarbij de Oostenrijkers zich moeten terugtrekken. Via de noordelijke Nederlanden (comité van Breda- François Vonck) rukken de patriotten op. Na de val van Gent in november 1789 vluchten de Oostenrijkers uit het land.

31 december 1789, de Staten Generaal (afgevaardigden van de zuidelijke Nederlanden) verklaren zich onafhankelijk van Oostenrijk.
Op 10 januari 1790 worden de Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, er is rivaliteit tussen de aanhangers van Vonck en Van der Noot.

20 februari 1790 Jozef II overlijdt en wordt opgevolgd door zijn broer Leopold II. De erfenis van zijn broer is heel zwaar om verder uit voeren, vele hervorming van Jozef II worden nooit uitgevoerd, pas met Napoleon wordt onder druk werd veel veranderd. De rivaliteit tussen de groep Vonck (isten) en Van der Noot is begin van deze korte onafhankelijkheid van België (gekend als de Brabantse Omwenteling). Tegen eind 1790 zijn de Oostenrijkers terug baas in onze contreien.  Er volgt een repressie zoals in de streek van Aalst en Oudenaarde (al onrustig sinds 1788 – weigering belasting te betalen, boerenopstanden). Deze opstanden zijn zowel voor als tegen de Oostenrijkers en de nieuwe voorlopige bewindvoerder voeren ook een zware repressie (ophangingen). Dus een hele ingewikkelde en onoverzichtelijke situatie en dit allemaal door het revolutionair karakter in onze streken door de Franse revolutie.

In 1791 wordt het gezag van Oostenrijk onder Leopold II hersteld die vooral in de sporen van Maria Theresia wil verder gaan. Er komt verzoening met de opstandelingen.

01 maart 1792 Leopold II overlijdt en zijn zoon Frans II volgt hem op. Veel regeren zal er niet meer bij zijn voor de Oostenrijkers in onze streken want op 20 april verklaart Frankrijk de Oorlog aan Oostenrijk. In september van hetzelfde jaar verliezen de Pruisen bij Valmy van de Fransen. Daardoor hebben de Franse troepen (Sansculotten) de weg vrij naar de zuidelijke Nederlanden, die worden in drie weken veroverd door de troepen van Generaal Dumouriez (die later overloopt naar de Oostenrijkers).De Franse republiek wordt uitgeroepen op 21 september 1792. Op 14 november valt Brussel. 28 november in Luik. Dit alles zogezegd om ons te bevrijden van het Oostenrijkse juk. Alle goederen van het Ancien Regime (adel van die tijd) vallen onder bescherming van de Franse republiek.

De vele Europese despoten van die tijd vechten allemaal tegen de Franse republiek en hun ideeëngoed.
Op 26 juni 1794 komt met slag bij Fleurus een definitief einde aan het bewind van de Oostenrijkse Nederlanden, zo ook aan het Ancien regime wat in onze streken teruggaat tot Keizer Karel (met Habsburgers, Bourgondiërs en Spanjaarden). De Zuidelijke Nederlanden behouden hun bufferstatus (later ook België) eerst tegen de Fransen door de Noordelijke Nederlanden, nu omgekeerd. Er wordt een militair regime geïnstalleerd om als te plunderen gezien het gebrek aan geld door de bezetter. 27 juli 1794 val van de beruchte Robespierre die zelf wordt onthoofd na vele eerst zo de dood in te jagen.

Wel wordt op 17 augustus 1795 de schelde terug geopend. Iedereen wordt Franse burger vanaf 1 oktober 1795. De oude heerlijkheden worden vervangen door 9 departementen (zie hiervoor al de intenties tot hervorming onder Jozef II door de Oostenrijkers). Er volgt massa aan besluiten, alle oude feodale en heerlijke rechten, ordes, corporaties, tienden, hulp en subsidies, interne tol enz. worden afgeschaft. Vrijheid van godsdienst wordt ingesteld, religieuze orden worden geseculariseerd, hun eigendommen verkocht en worden nationaal bezit.  Belasting van 60 miljoen op bezittingen adel, priesters, religieuze orden, grootgrondbezitters. Kunstwerken worden geroofd. Adellijke titels worden afgeschaft.

16 november 1794 instelling van het Burgerlijk huwelijk (na pogingen van Jozef II voordien). Vooral de geestelijkheid verzet zich hiertegen, scheiding wordt ook mogelijk.

17 juni 1796 Burgerlijke stand wordt een staatszaak. Tot dan werden geboortes, huwelijken en overlijden door de pastoors in de parochiale registers ingeschreven. Voortaan moet dit gebeuren in gemeentelijke registers. Alle parochiale registers moeten naar de gemeente overgeheveld. Daardoor verliest de maatschappij stilaan haar religieuze en katholieke karakter. De maatschappelijke rol die dan door de kerk werd waargemaakt komt volledig ten laste van de gemeenschap en dit gaat nog voort tot in onze dagen.

Op 4 september 1797 vind een staatsgreep plaats in Parijs (Directoire) en wordt een nieuwe terreur geïnstalleerd. Vooral de eed van haat tegen de oude monarchie stuit op de meeste tegenstand. Priesters die weigeren werden slachtoffer van een brutale repressie. Vele duiken onder, is de periode van preken en misdiensten op verborgen plaatsen. Priesters moeten zich registreren bij de gemeente.

3 september 1798 de militaire dienstplicht (van 20 jaar, zonder loting of vervanging- Belgen nemen deel aan de Egyptische veldtocht door Napoleon) wordt ingevoerd en leidt tot uitzonderlijke gewelddadige opstanden op het platteland. De Boerenkrijg vanuit het Land van Waas en de Kempen biedt veel weerstand tegen het nieuwe regime. Wordt wel hard onderdrukt.

19 mei 1799 er wordt gevochten voor Oostende door de Engelsen (Rusland) die verliezen tegen de Fransen.
Ook is er eind 18de eeuw een economische crisis door de vele hervorming, hoge belastingen, vooral de boeren zijn steeds de dupe, de zware industrie doet het beter.

9 november 1799 neemt Napoleon Bonaparte de macht over, deze zorgde voor vrede met Engeland (25 maart 1802). Er volgt een periode van relatieve stabiliteit. Eerst is hij consul van de Franse republiek tot 1804. Dan wordt hij Keizer van Frankrijk (terug wat oude waarden van Ancien regime die terugkeren, gedeeltelijke teruggave kerkelijke goederen, priesters worden wel benoemd door de Franse regering, dus deze moeten trouw zweren aan de grondwet) tot 1815.
In die periode wordt de administratieve, gerechtelijke en godsdienstige reorganisatie verdergezet. Invoering van het metriek stelsel.

17 februari 1800, belangrijke blijvende administratieve hervorming. Naast de burgemeesters (benoemd door de regering of perfect) komen raadsleden. De bul van 29 november 1801 regelt de verhouding tussen kerk (Paus Pius VII) en staat. Het rechtelijk systeem wordt omgevormd. Vooral tot heden is de Code Napoleon het fundament van onze samenleving. Bijvoorbeeld het Hof van Assisen en Jury (code civil1804 en Penal-1810). Dit alles leidt ook verder tot nog meer verfransing al ingezet onder de Oostenrijkers. Het culturele leven in Vlaanderen is nog verder in verval. Artistiek gebeurt er bijna niks na de periode van relatieve welvaart onder de Oostenrijkers.

1800 in het departement van de Leie zijn 10.000 bedelaars, tegen 7.223 in 1789. Bedelen is nochtans verboden en iedereen moet zich inschrijven.

1799 William Cockerill (Engelse arbeider) introduceert de mechanische weeftoestellen in de lakennijverheid.
1798 Lieven Bauwens begint met de mechanische katoenspinnerij, met daarbij van 1805 de stoommachine.
Hiermee een verderzetting van de industriële revolutie in onze streken die al halfweg de 18de eeuw werd ingezet in onze streken.

27 mei 1801 brandweerkorps in Brussel. November 1801, telegraaflijn(van Chappe) tussen Brussel en Ninove.

6 mei 1802 herinvoering van de katholieke eredienst. Er mag terug officieel en openbaar mis gevierd worden na de godsdienstonderdrukking vanaf 1792.

OP 13 mei 1802 huwt JOANNES BAPTISTA STAEL met ISABELLA THERESIA SYS (geboren 10 april 1773, overleden 5 mei 1853).

Noot: het valt op het huwelijk zo vlug na de openstelling van de eredienst wordt voltrokken, misschien had dit wel zijn reden en waren ze al vroeger samen gezien de vlugge geboorte van Carolus Josephs Stael op 6 juni 1802, is maar een kanttekening in de veronderstelling dat alle historische data kloppen.

7.    6 juni 1802 CAROLUS JOSEPHS STAEL wordt geboren. Overleden 22 juli 1884. Dit is mijn betovergrootvader.

4 augustus 1802 Napoleon Bonaparte (1769-1821) wordt na volkstemming in Frankrijk benoemd tot eerst consul voor het leven, dit in het jaar VIII (vanaf bezetting door de Fransen wordt een nieuwe tijdrekening ingevoerd en dit vanaf 21 september 1792 en dit voor 12 jaar (tot eind 1805)).

1803 de Franse munt wordt ingevoerd, ook de Banque de France krijgt een monopolie. Alle officiële documenten moeten in het Frans worden opgesteld.

9 juli 1803 Napoleon Bonaparte & Joséphine de Beauharnais bezoeken onze streken en worden feestelijk door de overheden ingehaald in Menen, Ieper, Diksmuide, Oostende en Blankenberge. Daarna bezoeken ze in de volgende dagen voor verschillende Vlaamse steden.

21 maart 1804 Het burgerlijke wetboek ‘Code civil de francais’ wordt door de Franse wetgevende vergadering goedgekeurd. Deze wetgeving is een gevolg van de Franse revolutie maar ook het einde ervan. Vooral het gezins- en eigendomsrecht zijn de hoeksteen van dit wetboek. Dit wetboek heeft nog altijd in onze tijd een blijvend gevolg voor onze samenleving.

15 mei 1804 zijn er nog steeds problemen rond de Schelde, de Engelse Royal Navy blokkeert de stroom en verhindert dat de Franse vloot kan uitvaren.

18 mei 1804 Napoleon Bonaparte wordt tot erfelijke keizer verkozen door het Franse volk, Frankrijk wordt terug een monarchie (erfelijke keizerrijk) na het verdwijnen van het koningshuis met de Franse revolutie.

25 augustus 1804, de dienst bruggen en wegen wordt opgericht.

1 september 1804 Keizer Napoleon Bonaparte wordt door het volk matig onthaald in Brussel.

2 december 1804 Keizer Napoleon Bonaparte wordt in de Notre-Dame te Parijs tot Keizer gewijd in bijzijn van Paus Pius VII.

14 maart 1805, desertie of aanzetting tot desertie uit het Franse leger wordt bestraft met de dood.
Tijdens de Franse bezetting stijgt het aantal deserteurs en dienstweigeraars in onze streken. Hele regimenten vluchten naar Holland ondanks de strenge maatregelen als doodstraf. Ook vele verminken zichzelf om aan de dienstplicht te ontsnappen. Maar deze ontsnappen ook niet aan hun plicht, vanaf 1807 moeten ze 5 jaar dienen in het pionierskorps van het Franse leger.

31 augustus 1805, de eerste paarderennen worden georganiseerd in Brugge en Tervuren. Verder wordt in dit jaar de stoommachine door De Vos en Lieven Bauwens geïntroduceerd. Dit voor kanonboormachines, droogmalen steenkool en sinds 1794 voor leegpompen van de mijnen.

9 september 1805 de Georgiaanse kalender wordt terug ingevoerd vanaf 1 januari 1806 (11 nivose –sneeuwmaand van het jaar XIV).

9 oktober 1805 Frankrijk bezet het hertogdom Saksen-Coburg-Gotha, waar later ons koningshuis zijn oorsprong vindt (Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, onze eerste toekomstige koning).

31 augustus 1806 de nieuwe catechismus door Napoleon verplicht in alle kerken sinds 4 april stuit op weerstand. Zeker na de Franse revolutie waar de kerk werd vervolgd, dan de terugkeer van de oude waarden met Keizer Napoleon heeft bij ondergedoken kerkelijke leiders problemen. Ook de medewerking van het establiment van deze tijd (Kerk en nieuwe adel) met zijn eed van trouw aan de Keizer stuit op veel weerstand. De gemilderde scheiding tussen kerk en staat, ook nu nog in België heeft soms onduidelijkheden. Begin 1807 worden priesters uit hun taak ontheven na weigering om deze nieuwe catechismus te gebruiken.

21 november 1806 Napoleon richt een continentale blokkade in tegen Engeland. Na zijn overwinning op de Pruisen is Berlijn zijn nieuwe woonplaats. Alle handel met Engeland wordt verboden. Vooral Antwerpen zal lijden onder deze maatregelen gezien zijn belangrijke handel met Engeland.

In 1806 heeft Napoleon opdracht tot bouw van de Arc de Triomphe in Parijs waar ook Belgische generaals hun namen worden in aangebracht.

De druk op het Vlaams neemt toe, vooral de sluiting van alle Vlaamse theaters op 1 januari 1807 is een kaakslag beginnend in het departement van de Schelde met uitbreiding naar heel Vlaanderen.

22 augustus 1807 word Spa verwoest door een felle brand, 183 huizen verwoest en 350 gebouwen ernstig beschadigd, 200 gezinnen dakloos.

28 september 1807 het Rekenhof begint zijn activiteit als controleur van de openbare boekhouding. De handelsrechtbanken worden opgericht. William Cockerill richt een atelier op voor weefgetouwen en stoommachines.

17 december 1807 alles komt onder strenge censuur te staan zoals de krantenartikels, zelfs priesterpreken. De pastoor van Tielt werd in Gent gearresteerd omdat hij in zijn preek van 15 augustus 1807 de verjaardag van Keizer Napoleon niet ter sprake had gebracht. Verder wordt van 1801 in alle officiële stukken het gotische alfabet verplicht.

1 maart 1808 de adellijke titels worden in ere gesteld na de afschaffing op 19 juni 1790 door de Assemblee Nationale. Deze maatregel is vooral om de vrienden van de Keizer te belonen. Zo zijn ook hier vele hun adellijke titel verloren (zoals de familie Logghe aan mijn moederzijde). Terwijl andere nieuwe adellijke geslachten hier hun oorsprong vinden.

Vele nieuwe organisaties worden opgericht in alle geledingen van de maatschappij zoals de keizerlijke universiteit. Ook in de medische wetenschap en kunstgenootschappen.

December 1808 de uitvaardiging van het strafwetboek na het burgerlijke wetboek. Vooral de organisatie van de rechtbanken is belangrijk. Het opstellen zal in totaal 9 jaar duren met als eindpunt de publicatie op 18 oktober 1810.

17 mei 1809 de pauselijke staten worden door Napoleon aangehecht bij het Franse keizerrijk. De paus weigert een toelage van 2 miljoen aan de keizer. De paus Pius VII wordt gearresteerd en later terug vrijgelaten. Ondanks het verdrag met de Paus in 1800 en zijn keizerwijding lopen de spanningen hoog op met de kerk. Verder lopen de spanningen met Engeland op.

31 juli 1809 het Engels leger en Hollandse troepen beginnen een offensief in het Schelde-departement, voor de strijd om de Schelde met aanvallen op Vlissingen (Walcheren) en het afsnijden van de toegang tot de haven van Antwerpen door de Franse vloot. De strijd duurt tot 25 december 1809 en wordt in het voordeel van Napoleon beslecht.

15 december 1809 scheidt Napoleon van Joséphine omdat ze hem geen mannelijke opvolger kan schenken. Het kerkelijke huwelijk wordt op 9 januari 1810 ontbonden door keizerlijk decreet.

1 april 1810 Napoleon huwt Marie-Louise van Oostenrijk (dochter Keizer Frans I), in de periode bezoekt Napoleon terug onze streken zoals Gent (bedrijf Lieven Bauwens) en Antwerpen.

In Henegouwen wordt 1 miljoen ton steenkool per jaar geproduceerd (Departement van Jemappes). Vooral de techniek van stoommachines voor het wegpompen van grondwater doet de productiviteit stijgen.

12 januari 1811 Om het deserteren van de dienstplichtigen tegen te gaan wordt aan de plaatselijke veldwachters een beloning van 25 frank per arrestatie beloofd. Zeker sinds begin van het Franse bewind moeten vele jonge gasten onderduiken voor de Franse overheerser. Het is een harde tijd voor de jongere generatie in onze streken zelfs bij de adel is er weerstand om te dienen onder Napoleon die met zijn vele veldslagen over heel Europa (Rusland) een ware veroveringstocht opzet.

20 maart 1811 Napoleon II (Frans Karel Jozef koning van Rome), zoon van Napoleon Bonaparte wordt geboren.

11 mei 1811, het bedrijf van Lieven Bauwens krijgt een lening van 300.000 frank van de Keizer.
Een industriële crisis in onze streken veroorzaakt grote werkloosheid en faling van vele ondernemingen vooral in de textielindustrie, koetsenmakers en weversector. Vooral de vele oorlogen en blokkade van Engeland heeft grote economische schade. Dus veel armoede, krottenwijken en geweld.

12 juli 1811 sommige Belgische bisschoppen verzetten zich tegen het verbreken van concordaat van de Paus door Napoleon. Vooral doordat Napoleon in plaats stelt van de Paus bij kerkelijke benoeming heeft veel protest bij de kerkelijke overheden. Sommige komen in de gevangenis terecht.

1812 De continentale blokkade zorgt ervoor dat onze landbouwers overgaan tot de teelt van cichorei en dat er een suikerindustrie ontstaat in onze streken en Haspengouw en Henegouwen. Bedoeling is ons minder afhankelijk te maken invoer van rietsuiker. Op het einde van het jaar vooral ongenoegen hier tegen de alcoholbelasting en dienstplicht. Ook de staalindustrie in Wallonië wordt belangrijker na de introductie van de pletwals. Door het steeds in oorlog zijn van Napoleon worden openbare werken verwaarloosd. Mijnwerkers worden meer beschermd en krijgen bepaalde rechten (verzekeringskas) vanaf 1813.

19 oktober 1813 Na zijn verlies op Russisch grondgebied moet ook Napoleon zware verliezen incasseren bij de slag van Leipzig. Dit brengt met zich mee dat in onze streken (vooral in Land van Herve en Limburg) er terug openlijk Oostenrijkse sympathieën worden geuit met de nodige onderdrukking door de Franse bezetter. Verder beweegt er zich wat in Holland (ook bezet door Napoleon en bestuurt door zijn broer Lodewijk, Koning van Holland) waar op 30 november de Prins van Oranje ontscheept in Scheveningen. Gevolg uittocht van Franse functionarissen, ook in Holland veel deserties, vervolging geestelijken.

9 december 1813 De geallieerden (Engeland, Holland, Pruisen (Hertog van Bülow), Rusland) steken de Rijn over en zo verder naar de Maas. De kozakken verspreiden zich over het land in Lier, Leuven en streek rond Gent. Overal wordt de bevolking aangezet tot rebellie.

Op het einde van 1813 begin 1814 komt een einde van de Franse bezetting van onze streken.
15 januari 1814, twee Pruisische commissarissen moeten het bestuur hier voorlopig waarnemen.

1 februari 1814, de kozakken (russen), huzaren (Pruisen)en lansiers (Engelsen) bevrijden Brussel.

8 februari 1814 Willem, prins van Oranje doet in zijn intrede in Brussel. Een mogelijke Belgische onafhankelijkheid wordt hiermee gefnuikt. Ons land blijft onder Pruisisch bestuur. Het plan is om terug de Noordelijke en de zuidelijke Nederlanden te herenigen.

14 februari 1814, kozakken bevrijden Gent, deze worden wel gevreesd door onze bevolking.

31 maart 1814 Parijs wordt ingenomen door de geallieerden, op 3 april wordt Napoleon afgezet door de Franse senaat, op 11 april doet hij troonsafstand. Lodewijk XVIII afstammeling van heersers van voor de Franse revolutie komt aan de macht in Frankrijk. Het oude regime wordt herstel.

5 mei 1814 België is volledig ontruimd door de Franse bezetter. Ook Antwerpen is bevrijdt.

Juni 1814 gedeeltelijke heroprichting van de Belgische provincies. Frankrijk wordt herleidt tot de grenzen van 1792. De zuidelijke Nederlanden komen niet meer terug onder Oostenrijks bestuur (Habsburgse dynastie) wat sommige hoopten. Ook geen onafhankelijkheid wat ook enkelen verwachten. Op 26 juni 1814 wordt het bedrag der acht artikelen getekend door Oostenrijk, Engeland, Pruisen en Rusland. Daarbij komen onze streken onder Hollands gezag. De overdracht gebeurt op 31 juli 1814. Een oude  droom is verwezenlijkt, na 100 jaar zijn de zeventien provinciën terug verenigd.

13 februari 1815 Officiële ondertekening van traktaat tot vereniging van België en Holland. Alles wordt pas definitief na de het Congres van Wenen. Brussel wordt hoofdstad van de Nederlanden, dit naast Den Haag.

1 maart 1815 Napoleon doet terug een poging om de dynastie van de Bourbon omver te werpen (Lodewijk XVIII), zeker dat in Frankrijk deze machthebbers niet alle steun krijgen. Dus terug onrust in Europa na het verdrijven van de fransen uit vele delen van Europa. Op 20 maart wordt Napoleon toegejuigd in Parijs en moeten de Bourbons terug vluchten.

30 maart 1815 Lodewijk XVIII komt in Gent aan. Willem I komt in Brussel aan.

10 april 1815 de uitbarsting van de vulkaan Tambora op de Filippijnen veroorzaakt tot bij ons atmosferische storingen.

9 juni 1815 de definitieve aktes van Congres van Wenen worden ondertekend.

14 juni 1815 de fransen met Napoleon vallen terug België binnen met 125.000 man en 350 kanonnen.
De Pruisen worden verslagen bij de Samber (Namen). Dit alles mondt uit de beroemde slag van Waterloo (18 juni 1815) waar de legers van de geallieerden terug tegenover Napoleon staan (Wellington voor de Engelsen). Op 19 juni 1815 wordt Napoleon definitief verslagen. Hiermee komt definitief een einde aan een roerige periode van 20 jaar in onze streken. Op 22 juni 1815 doet Napoleon voor de tweede maal troonsafstand en hiermee verlaat Lodewijk XVIII onze streken om terug koning te worden van Frankrijk.

13 juli 1815 nieuwe grondwet voor de Nederlanden. Vooral de kerkelijke overheid (Bisschop van Gent Maurice de Broglie die wordt gedeporteerd- gevlucht naar Frankrijk, eind 1817 veroordeeld tot verbanning) hier in België verzet zich tegen deze grondwet, voor de godsdienstvrijheid en de erkenning van echtscheiding is een blijvende doorn in het oog van de geestelijkheid. En deze problemen zullen blijven tot het concordaat van 25 juli 1827. Het regime van Willem I Frederik van Oranje Nassau (zoon van de laatste stadhouder Willem V) kenmerkt zich door verlicht despotisme en autoritair karakter. Vooral een afkeer tegen een parlementaire monarchie volgens Engels model is kenmerkend.

21 augustus 1815 Willem I legt de eed af als koning der Nederlanden op de Koudenberg voor de Sint-Jakobskerk op het Koningsplein in Brussel. Voordien was werd de grondwet eerst goedgekeurd op 24 augustus 1815 na manipulatie van het resultaat (Hollandse rekenkunde). Brussel wordt de hoofdstad van de beide Nederlanden.

27 augustus 1815 het onderwijs wordt grondig hervormd en er worden 3 universiteiten naar Hollands model opgericht die in oktober van 1817 van kracht gaan. Dit zijn Gent, Leuven en Luik. Op 20 november wordt het 2de verdrag van Parijs ondertekend. Het belangrijkste is dat de grenzen van Frankrijk worden herleid tot die van 1789 (voor de Franse revolutie).

De vereniging met de noordelijke Nederlanden na de val van Napoleon is een doorn in het oog van de Belgische adel en de Vlaamse bourgeoisie (hoofdzakelijk Franstalig) die liever terug onder Oostenrijkse (Habsburgse rijk) waren gekomen. Ook de kerkelijke overheid is verbolgen over de godsdienstvrijheid gezien het Noorden hoofdzakelijke protestants is. Anderen willen graag terug naar het Franse rijk. Deze tegenstellingen zullen in 1830 leiden tot onafhankelijkheid en terug een verfransing van Vlaanderen al ingezet bij de Franse revolutie en ook tijdens de Oostenrijkers en liggen aan de basis van de vele problemen tussen Vlamingen en Walen tot heden.

12 januari 1816, vele Fransen vluchten naar België na vervolgingswet door de Franse staat tegen al wie zich tijdens het regime van de republiek en Keizerrijk (Napoleon) heeft gecompromitteerd, waaronder de voortrekker van het neoclassicisme schilder Louis David. Vooral Brussel is het toevluchtsoord.

Sinds eind 1815 heerst er in Europa een ongewoon streng klimaat. In november 1815 zijn alle waterlopen rond Gent dichtgevroren. In december vroor de Leie dicht, en in februari 1816 de andere rivieren. Januari 1816 was regenachtig en de 2 volgende maanden brachten kou en sneeuw. Tot middenapril 1816 kwamen er overstromingen voor, en het heeft tot in mei gesneeuwd. De zomer 1816 kwam laat en bleef koel en regenachtig, met onweer, hagel en zelfs wervelwinden. Het fruit kwam laat en vele groenten waren verrot. Volgens bepaalde bronnen is het stof na de vulkanische uitbarsting van de Tambora (10 april 1815) op Nederland-Indië de oorzaak. Gevolg is een grote hongersnood in de zomer van 1816 waarbij de prijs van aardappelen en graan verdubbelen.

Verder is er een economische crisis in de Belgische Industrie, door verwaarlozing tijdens het Frans bewind en de vereniging met de Noordelijke Nederlanden die altijd een aparte handelszone waren, en door de samensmelting van beide komt er oneerlijke concurrentie. Er komt wel een douanewet die de producten en hun export van de zuidelijke industrie moet bevorderen.

28 september 1816 de gulden vervangt de frank.

29 januari 1817 John Cockerill sticht een van de grootste fabrieken in Europa voor machine- en spoorwegconstructie.

19 februari 1817 Willem wordt geboren, de eerste zoon van de Koninklijke prinsen, zijnde kroonprins Willem van Oranje(zoon van Koning Willem I) en de Russische groothertogin Anna Pavlovna (dochter van Tsaar Alexander I)(beide gehuwd op 21 februari 1816). Dit huwelijk was niet volgens plan gezien zijn vader Willem I liever had dat zijn zoon huwde met de Engelse prinses Charlotte die echter huwde met onze toekomstige koning Leopold I (prins Leopold van Saksen Coburg).

21 maart 1817 Priester de Foere wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Deze is uitgever van Le Spectateur Belge. Deze krant was een hevige tegenstander van de Nederlandse regering, vooral de vrijheid van eredienst is daar het mikpunt van tegenstand. De veroordeling is vooral een aanval op de rooms-katholieke clerus.

5 maart 1818 De oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in de zuidelijke Nederlanden. Dit om de werkloosheid en de armoede tegen te gaan in onze streken. Deze maatschappij moet voor nieuw werk zorgen. De Industriële revolutie heeft eind vorige eeuw en begin van deze eeuw door mechanisatie heel wat verandering veroorzaakt.

19 december 1828 Louis De Potter wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenis en een boete. Als notoir antiklerikaal had hij zich in de ‘Courrier des Pays Bas’ nochtans uitgesproken voor een unie tussen katholieken en liberalen.

30 april 1830 Louis De Potter is tot acht jaar ballingschap veroordeeld. Aanleiding was zijn artikel van 1 februari 1830 in de ‘Courrier des Pays Bas’. Het artikel wilde een vaderlandse vereniging oprichten om diegene die zich tegen het regime verzetten financieel te steunen. Dit was een oproep tot opstand.

OP 7 mei 1830 huwt CAROLUS JOSEPHS STAEL met ROSALIE LOGGHE (geboren 20 december 1801, overleden 27 december 1868).

4 juni 1830 Koning Willem heeft de volledige taalvrijheid hersteld in de Vlaamse provincies en arrondissementen Brussel en Leuven. De taalpolitiek sinds 1814 van kracht waar het Nederlands de officiële taal was wordt opgeheven. Van 1819 was het Nederlands verplicht voor de administratie. In 1822 werd dit ook zo voor arrondissementen Brussel en Leuven. Vooral het onderwijs werd beoogd. Ondanks dat het Nederlands niet in het Franstalige gedeelte werd opgelegd was het toch de bedoeling om dit verder dan Vlaanderen uit te breiden. Wat voor fel verzet zorgde in het Franssprekende gedeelte. Maar ook in Vlaanderen werd gesproken van ‘verhollandsing’. Door deze protestgolf werd de taalwet afgeschaft.

13 april 1841 Jean-Baptiste Notomb liberaal en praktiserend katholiek vormt en unionistische regering.

16 april 1841 oprichting van de Belgische maatschappij voor de transatlantische stoomscheepvaart. Ze moet met de schepen ‘British Queen’ een geregelde overvaart organiseren tussen Antwerpen en de USA.

8.    12 juni 1841 AUGUSTUS STAEL wordt geboren. Overleden? februari 1917. Dit is mijn overgrootvader.

18 september 1841 De oprichting van de Belgische Compagnie voor Kolonisering. De compagnie heeft tot doel in Centraal-Amerika vestigingen van handel, landbouw en nijverheid te creëren ten gunste van Belgische immigranten. Het vooral over Guatemala in de provincies Vera-Paz en Santo-Thomas

15 januari 1875 Ten gevolge van meningsverschillen tussen de katholieke en de liberale leden van het Willemsfonds (opgericht 23 februari 1851), richten de katholieken een andere vereniging op in Leuven, het Davidsfonds (genoemd naar kanunnik Jan Baptist David).

OP 16 april 1875 huwt AUGUSTUS STAEL met MARIA LUDOVICA BOONE (geboren 7 januari 1850, overleden 1901).

17 mei 1875 Antiklerale liberalen verstoren een bedevaart naar Oostakker. Dit alles in kader van de felle strijd tussen katholieken en liberalen. De pelgrims van Oostakker werden aangerand en geslagen. Zo ook bij processies in Brussel en Luik.

15 februari 1882 Oprichting van een staatsdienst voor vaccinaties die dierlijke vaccins tegen pokken produceert en aan de gemeentelijke diensten, artsen en particulieren levert.

9.  7 december 1882 FRANCISCUS STAEL wordt geboren. Overleden 19 januari 1964. Dit is mijn grootvader.

5 juni 1883 Afschaffing van het verplichte werkboekje voor arbeiders. Deze maatregelen tot afschaffing ging een zware discussie vooraf in het parlement.

 

OP? 1919? huwt FRANCISCUS STAEL met ZULMA VANDENBROUCKE (geboren 30 september 1886, overleden 14 september 1942).

 

 10.  21 september 1924 ANDRE JOSEPH STAEL wordt geboren. Dit is mijn vader. Overleden op 28 oktober 2011.

 

OP 26 juni 1957 huwt ANDRE JOSEPH STAEL met MARIA PAULA LOGGHE (geboren 2 februari 1928).

11.  5 juli 1958 MARTIN JOZEF STAEL wordt geboren

12.    2 oktober 1963 PATRIEK KAMIEL STAEL wordt geboren

OP 18 februari 2012 huwt PATRIEK KAMIEL STAEL met MADELYN ANTIPOLO VILLALUNA (geboren op 22 september 1968) op de Filippijnen , Negros , La Carlota

Advertenties

2 reacties op My Ancestors

  1. marc luyten zegt:

    Uw stamreeks is mooi historisch omkaderd! tof!
    mvg,
    marc

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s